fb pixel

​Beëindigen van het huurcontract

Het spreekt vanzelf dat beide partijen steeds, in onderlinge toestemming, de lopende huurovereenkomst kunnen beëindigen. Het is uiteraard steeds aangewezen dit op papier te zetten; een onderhandse akte is voldoende.

De huurder kan daarnaast ook zelf op elk ogenblik opzeggen, zonder motief, mits vooropzeg van 3 maanden (vertrekpunt is de eerste dag van de maand volgend op de opzeggingsmaand). Er is een opzeggingsvergoeding verschuldigd indien de opzegging binnen eerste driejarige periode gebeurt: deze bedraagt 3, 2 of 1 maand huur naargelang de overeenkomst beëindigd wordt gedurende respectievelijk het eerste, tweede of derde jaar. Die vergoeding is echter niet verschuldigd in geval van tegenopzegging: wanneer de verhuurder de huur vervroegd heeft opgezegd, heeft de huurder altijd de mogelijkheid om een tegenopzeg te doen met een opzeggingstermijn van slechts 1 maand (zonder enige opzeggingsvergoeding). In het huurcontract kan de opzeggingsmogelijkheid van de huurder niet beperkt of uitgesloten worden. Voor een woninghuurovereenkomst waarbij de huurder het gehuurde goed uitsluitend als woning- hoofdverblijfplaats gebruikt, kan de huurder op ieder ogenblik onmiddellijk en zonder formaliteiten de huur beëindigen, indien de verhuurder niet heeft voldaan aan zijn bijzondere registratieverplichting en dit vanaf 1 juli 2007. Dit geldt niet voor de huur van korte duur. De huurder kan wegens buitengewone omstandigheden steeds de verlenging vragen van de huurperiode wanneer de huurovereenkomst eindigt ten gevolge van een opzegging.