fb pixel

​Duur van de verschillende overeenkomsten

De standaardduur van een huurcontract voor een woning die bestemd is tot hoofdverblijfplaats is gelijk aan 9 jaar. Dit is de standaardduur en zal automatisch gelden als de huur mondeling is, de geschreven huurovereenkomst geen bepaling bevat over de duur en de geschreven huurovereenkomst een duur voorziet van meer dan 3 en minder dan 9 jaar huur.

De huurovereenkomst die een duur van 9 jaar heeft, eindigt na het verstrijken van deze periode op voorwaarde dat een opzegging wordt betekend door één van de partijen. Dit betekent dat de huur niet automatisch eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen duur van 9 jaar! Eén van de partijen moet het initiatief nemen: de opzegtermijn van de huurder bedraagt 3 maanden en deze van de verhuurder 6 maanden. Blijft dit initiatief uit, dan wordt de huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden voor een duur van 3 jaar verlengd.

Uitzonderingen:

  • Overeenkomst met korte duur (drie jaar of minder): de wet voorziet een uitzondering op de duur van 9 jaar voor een huurcontract van korte duur, met name een termijn van minder of gelijk aan 3 jaar. Deze huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van deze periode op voorwaarde dat de verhuurder of huurder de huur opzegt ten minste 3 maanden voor de vervaldag. Dit contract kan slechts eenmaal verlengd worden in de mate dat de totale duur van 3 jaar niet overschreden wordt. De verlenging moet schriftelijk gebeuren onder dezelfde voorwaarden, ook wat de duur betreft. Indien de huurder na de al dan niet verlengde periode het goed blijft bewonen zonder verzet vanwege de verhuurder, wordt de lopende huurovereenkomst omgezet in een huurovereenkomst van 9 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden. Vanzelfsprekend zullen alle regels die van toepassing zijn op de huurovereenkomst van 9 jaar hier ook worden toegepast. De huurovereenkomst van korte duur kan nooit eenzijdig opgezegd worden, noch door de huurder noch door de verhuurder, tenzij contractueel anders werd overeengekomen.
  • Overeenkomst met lange duur (meer dan 9 jaar): Deze overeenkomst moet bij notariële akte vastgelegd worden. Ze zal verstrijken bij het einde van de overeengekomen termijn, op voorwaarde (ook hier!) dat deze huurovereenkomst minstens 6 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd (3 maand voor de huurder). Gebeurt dit niet, dan zal ook deze huurovereenkomst telkens met 3 jaar verlengd worden.
  • Levenslange huurovereenkomst: De overeenkomst wordt gesloten voor het leven van de huurder. Het betreft de schriftelijke huurovereenkomst die van rechtswege eindigt bij het overlijden van de huurder. De huurder kan op ieder ogenblik de overeenkomst vroegtijdig beëindigen door een opzegging van 3 maanden. De verhuurder beschikt niet over opzeggingsmogelijkheden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is in de overeenkomst. De levenslange huur moet bij notariële akte vastgesteld worden om tegenwerpelijk te zijn aan derden.